категории

книги

Новинки Акции % Автомобили Детективы, боевики Детская литература Дом, быт, досуг Иностранные языки, словари История, политика Книги на английском языке Книги на украинском языке Компьютерные технологии Любовный роман Медицина и здоровье Подарочные издания Психология, философия Путеводители, атласы Современная и классическая литература Спорт, оружие, рыбалка Сувениры. Аксессуары Фантастика Эзотерика, астрология, магия Экономическая литература

Подарочные карты

игры, игрушки

товары для малышей

товары для праздника

товары для школы

товары для живописи, рукоделия и хобби

традиционные товары

другие товары

издательство

Новости


Политика конфиденциальности

SIA KORS N privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam – informāciju  par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot  datu  subjekta  personas datus.

 

Saturs

Vispārīgie noteikumi

Personas datu apstrādes nolūks

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Sabiedrības Darbinieku pienākumi

Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 

Vispārīgie noteikumi

1.         Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

2.         Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz sekojošām grupām (turpmāk kopā – Klienti):

            fiziskajām personām – SIA “KORS N” klientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un  esošajiem);

            SIA “KORS N” uzturēto interneta mājas lapu  apmeklētājiem;

            Personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar SIA “KORS N” rīkotajām mārketinga aktivitātēm.

3.         SIA “KORS N” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

4.         Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, SIA “KORS N” interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

5.        

Personas datu apstrādes nolūki

1.         SIA “KORS N” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

-           Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

-           klienta identificēšanai;

-           līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

-           preču piegādei un pakalpojumu piegādei (līguma saistību izpildei);

-           jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

-           preču un pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

-           klientu apkalpošanai;

-           iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;

-           norēķinu administrēšanai;

-           parādu atgūšanai un piedziņai;

-           mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

-           biznesa plānošanai un analītikai;

 

-           klientu drošībai, uzņēmuma īpašuma aizsardzībai;

 

-           citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta Klienta piekrišana brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “KORS N”.

 

-          

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

1. SIA SIA “KORS N”  apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

-           līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

-           normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

-           saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

-           likumīgās interesēs - lai realizētu no SIA “KORS N” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “KORS N” likumīgās intereses.

2.         SIA SIA “KORS N”  likumīgās intereses ir:

-           veikt komercdarbību;

-           pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

-           nodrošināt līguma saistību izpildi;

-           saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);

-           analizēt SIA SIA “KORS N”   mājaslapas darbību;

-           administrēt SIA SIA “KORS N”   Klienta kontu;

-           reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

-           nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;

-           novērst krāpniecību;

-           administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;

-           informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrāde

1. SIA “KORS N”    apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA “KORS N”  var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, SIA “KORS N” sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par SIA “KORS N”  datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA “KORS N”  ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

3. SIA “KORS N” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA “KORS N”  uzdevumā.

4. SIA “KORS N” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

-           ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);

-           ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

-           ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

-           ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “KORS N” likumīgo interešu aizsardzībai.

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

-           kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

-           kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “KORS N”  vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;

-           kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

-           kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota www.mnogoknig.lv , sadaļā “Mani dati”, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot un atsaukt piekrišanas komerciālu ziņojumu saņemšanai.

2. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi SIA “KORS N”). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.

Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.mnogoknig.lv mājas lapā.

1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā

3. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi.

4. SIA “KORS N”  veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

5. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA “KORS N”  veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).

6. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA “KORS N”  veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

7. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.mnogoknig.lv mājas lapā.

8. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.

9. SIA “KORS N” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

 

Sabiedrības Darbinieku pienākumi

 

1.Jebkāda informācija/dati, kas nonāk Darbinieka rīcībā, pildot savus darba pienākumus, uzskatāmi par konfidenciāliem un lietojami kā konfidenciāli, ievērojot to aizsardzību saskaņā ar šo Politiku, un tos neizpauž nekādām trešajām pusēm, kamēr un ja vien Vadība nepaziņo, ka šāda informācija ir kļuvusi publiska vai ir kā citādi  pārklasificēta par informāciju, kas vairs netiek aizsargāta šajā Politikā paredzētajā kārtībā.

 

2.Visus personas datus un citu informāciju, ar kuras palīdzību var identificēt fizisku personu, ievāc un apstrādā tikai, ja tas ir nepieciešams un ciktāl tas ir nepieciešams Darbinieka darba pienākumu veikšanas nolūkā, ar nosacījumu, ka šādas darbības tiek veiktas Darbiniekam piešķirto pilnvaru robežās un saskaņā ar likumā paredzētajām datu aizsardzības prasībām (jo īpaši, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)).

;